RODO

RODO

Drodzy Klienci,
w myśl przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest:

Pracownia florystyczno-dekoratorska „Kwitnące Emocje” Monika Jastrząb-Chomiuk, ul. Mariańska 70, 16-100 Sokółka

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się tylko i wyłącznie w celach:
1). Zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną jest realizacja zawartej umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO));

2) Realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych; przepisów o rachunkowości – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3)Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym wynikającymi z zawartej umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych trwa od momentu złożenia zamówienia i/lub podpisania umowy i trwa do 7 dni po terminie wykonania zlecenia. Czas przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jeżeli będzie to konieczne, dane klientów mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, w celu możliwości wykonania usługi.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przy zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy lub jej kontynuowania.

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klientów posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.